MEGVÁSÁROLHATÓ KIADVÁNYOK

Kiadványaink megvásárolhatók a Társaság irodájában félfogadási időben. Igényüket postai úton vagy elektronikus levélben (tarsasag@mnyt.hu) is jelezhetik.

A Magyar Nyelvtudományi Társaság nyelvemlék-sorozata

A nyelvemlékek hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel

Simor-kódex. Krisztina-legenda (XVI. század eleje). Bp., 1988. 2000 Ft.

Weszprémi-kódex (XVI. század első negyede). Bp., 1988. 3000 Ft.

Domonkos-kódex (1517). Bp., 1990. 3500 Ft.

Nádor-kódex (1508). Bp., 1994. 5000 Ft.

Kazinczy-kódex (1526-1541). Bp., 2003. 3000 Ft.

Pozsonyi Kódex (1520). Bp., 2004. 2000 Ft.

Török Bálint deákjának, Martonfalvay Imrének naplótöredéke (1555) és emlékirata (1585). Bp., 1986. 1500 Ft

Magyar nyelvű kortársi feljegyzések Erdély múltjából. Szamosközy István történetíró kézirata (XVII. század eleje). Bp., 1991. 2000 Ft

Kéziratos magyar nyelvtanok. Kolozsvári Grammatika. Fejérvári Sámuel: Institutiones (XVII. és XVIII. század). Bp., 1998. 2000 Ft

Tihanyi kódex. 1530-1532. Bp., 2007. 5000 Ft

Egyéb nyelvemlékkiadások

Szent Margit élete (1510). Bp., 1990. 3000 Ft

Thewrewk-kódex (1531). Bp., 1995. 3500 Ft

Kulcsár-kódex (1539). 2000 Ft

Gö­möry-kódex (1516). Bp., 2001. 3500 Ft

Gyöngyösy-kódex (1526-1541). 3000 Ft

Keszthelyi Kódex. 1522. Bp., 2006. 960 lap 3500 Ft

Régi Magyar Levéltár-sorozat

3. Terbe Erika: Batthyány Ferencné Svetkovics Katlain levelei. 1538-1575. . Bp., 2010. 296 lap + DVD-melléklet 2500 Ft

A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai (MNyTK.-sorozat)

11. Gombocz Zoltán: Pótlékok a Magyar Tájszótárhoz. 1910. 27 lap 500 Ft

14. Melich János: A magyar tárgyas igeragozás. 1914. 76 lap 1000 Ft

26. Fludorovits Jolán: Latin jövevényszavaink hangtana. 1930. 48 lap 1000 Ft

28. Csefkó Gyula: Szállóigék, szólásmódok. 1930. 176 lap 2000 Ft

33. Laziczius Gyula: Bevezetés a fonológiába. 1932. 109 lap 2500 Ft

39. Kispál Magdolna: A napszakok nevei az ugor nyelvekben. 1938. 43 lap 1000 Ft

40. Szende Aladár: A XVI. század nyelvszemlélete. 1938. 58 lap 1000 Ft

43. Kálmán Béla: Obi-ugor állatnevek. 1938. 31 lap 1000 Ft

44. Vértes O. András: Az u és v hangok jelentéstörténetéhez. 1939. 27 lap 500 Ft

47. Szepesy Gyula: Az isten-adta-féle szerkezetek a finnugor nyelvekben. 1939. 32 lap 800 Ft

48. Danczi Villebald: A kürti nyelvjárás hangtana. 1939. 47 lap 1000 Ft

49. Zsinka István: A beszédrészek magyar elnevezéseinek története. 1939. 24 lap 500 Ft

50. Pais Dezső: A veszprémvölgyi apácák görög oklevele mint nyelvi emlék. 1939. 40 lap 800 Ft

52. Melich János: Latin jövevényszavaink végződésének alakulásmódjáról. 1940. 29 lap 500 Ft

53. Mikesy Sándor: Szabolcs vármegye középkori víznevei. 1940. 31 lap 500 Ft

54. Csűry Bálint - Kovács István: Adalékok a magyar népnyelv e-é féle hangjaihoz. 1940. 28 lap 500 Ft

55. Bakó Elemér - Sovijärvi Antti: Adalékok a magyar és finn nyelv i-í, u-ú, ü-ű hangjainak fiziológiai-akusztikai összehasonlításához. 1940. 20 lap 500 Ft

56. Szabó T. Attila: Csűry Bálint emlékezete. 1941. 16 lap 500 Ft

57. Nagy J. Béla: Köznyelvi kiejtésünk. 1941. 15 lap 500 Ft

58. Gácser Imre: Az 1211. évi tihanyi összeírás helyesírása és hangtani sajátosságai. 1941. 34 lap 500 Ft

59. Terestyéni Cz. Ferenc: Magyar közszói eredetű személynevek az 1211-i tihanyi összeírásban. 1941. 60 lap 600 Ft

60. H. Németh Gyula: Az észbeli gyarlóság kifejezése a magyarban. 1941. 76 lap 1000 Ft

61. Horváth Károly: Az sz-szel és d-vel bővülő v tövű igék története. 1941. 38 lap 800 Ft

70. B. Simon Renée: Mutató a Murmelius-féle latin-magyar szójegyzékhez. 1944. 46 lap 500 Ft

71. Hadnagy László: Fábchich József mint nyelvész. 1944. 44 lap 500 Ft

72. Lovas Rózsa: A magyar impresszionista költészet stílusformái. 1944. 44 lap 500 Ft

73. Karinthy Ferenc: Olasz jövevényszavaink. 1947. 48 lap 600 Ft

77. Gombocz Zoltán: Hangtörténet. 1950. 40 lap 500 Ft

79. Pais Dezső: Két fejezet a mondattanból. 1950. 30 lap 500 Ft

85. Szabó Dénes: A dömösi adománylevél hely- és vízrajza. 1954. 45 lap 500 Ft

86. Szabó István: Bács, Bodrog és Csongrád megye dézsmalajstromai 1522-ből. 1954. 84 lap + mellékletek 1000 Ft

87. O. Nagy Gábor: Mi a szólás? 1954. 28 lap 500 Ft

88. Gyalmos János: A -beli névszóképző. 1954. 91 lap 500 Ft

89. Hadrovics László: Az ómagyar Trója-regény nyomai a délszláv irodalomban. 1955. 100 lap 1000 Ft

92. Horváth János - Imre Samu: Szabács viadala hitelességének kérdéséhez. 1956. 29 lap 500 Ft

93. A magyar bilabiális v hang kérdéséhez (Petrovici Emil előadása és a vele kapcsolatos hozzászólások). 1956. 22 lap 500 Ft

94. Balassa Zsigmond: A lovak orvossága. Közreadja Ekhardt Sándor. 1957. 36 lap 400 Ft

95. Kázmér Miklós: Alsószigetköz földrajzi nevei. 1957. 79 lap 1000 Ft

99. Nagy J. Béla - Kovalovszky Miklós - Bóka László - Pais Dezső: Horváth Jánosról. 1958. 31 lap 500 Ft

100. Horváth János: Versritmusú szólások a kötetlen beszédben. 1958. 31 lap 500 Ft

101. R. Hutás Magdolna: Az ételkészítés műveleteinek és eszközeinek nyelvi kifejezései legrégibb szakácskönyvünkben. 1958. 78 lap 800 Ft

102. H. Fekete Péter: Hajdúböszörmény helyneveinek adattára. 1959. 124 lap 1000 Ft

103. Káldy-Nagy Gyula: Baranya megye XVI. századi török adóösszeírásai. 1960. 144 lap 2000 Ft

105. Bálint Sándor: Az 1512. évi tizedlajstrom szegedi vezetéknevei. 1963. 79 lap 800 Ft

106. Szíj Rezső: Várpalota nyelvjárása 1696-1831 között. 1963. 22 lap 400 Ft

107. Szabó T. Attila: Gáspár János tájszógyűjteményei. 1838-1845. 1964. 37 lap 400 Ft

108. Schramm Ferenc: 1790-1819 közti körözőlevelek nyelvi és néprajzi adatai. 1964. 500 Ft

109. Végh József: A nevezetesebb külföldi nyelvjárási szókincsgyűjtések és a magyar szókincsarchívum terve. 1964. 32 lap 500 Ft

112. Deme László: A Kazinczy-érmek és a helyes magyar kiejtés kérdései. 1965. 16 lap 400 Ft

113. Várkonyi Imre: A Somogy megyei ö-ző nyelvjárás. 1965. 98 lap 1000 Ft

114. Kelemen József: Gépi adatgyűjtés és adatfeldolgozás a lexikográfia szolgálatában. 1966. 54 lap 400 Ft

115. Pais Dezső: Régi személyneveink jelentéstana. 1966. 24 lap 500 Ft

116. Penavin Olga: A jugoszláviai Muravidék magyar tájnyelvi atlasza. 1966. 150 lap 1000 Ft

119. Jacobson Roman - Lotz János: Két tanulmány. 1968. 19 lap 500 Ft

121. E. Abaffy Erzsébet: Dunántúli misszilisek a XVI. századból. 1968. 72 lap 800 Ft

122. Lotz János: Egy nyelvtani modell. 1968. 16 lap 500 Ft

123. Kiss Lajos: Kniezsa István. 1968. 24 lap 400 Ft

124. Erdődi József: Uráli csillagnevek és mitológiai magyarázatuk. 1970. 179 lap 1000 Ft

128. Hajdú Mihály: Sopron környékének magyar becézőnevei. (1700-1970). 59 lap 600 Ft

133. Szathmári István szerk.: Nyelvtudományi vándorgyűlés. 1973. 79 lap 600 Ft

135. Vekerdi József - Mészáros György: A magyarországi oláhcigány nyelvjárás mondattana. 1974. 164 lap 800 Ft

136. Szathmári István: A százéves Magyar Nyelvőr és a magyar stilisztika. 1974. 19 lap 400 Ft

137. Deme László: Magyar nyelvészeti kutatómunkánkról. 1974. 52 lap 400 Ft

138. Szathmári István szerk.: Anyanyelvünk az iskolában. 1978. 269 lap 1000 Ft

139. Molnár József szerk.: A beszédszimpozion magyar előadásai. 1978. 94 lap + 17 lap melléklet 600 Ft

141. Király Péter: A magyarok említése a Konstantin- és a Method legendában. 1974. 70 lap 600 Ft

142. Rácz Endre: Anyanyelvi nevelésünk korszerűsítéséről. 1975. 14 lap 400 Ft

143. Sallai János - Szende Tamás: A szünet mint funkció. 1975. 36 lap + 10 lap melléklet 400 Ft

144. Heves megye földrajzi nevei. II. Füzesabonyi járás. Közzéteszi: Pelle Béláné. 1976. 177 lap 1000 Ft

145. Heves megye földrajzi nevei. III. Hevesi járás. Közzéteszi: Pelle Béláné. 1980. 191 lap 1000 Ft

146. D. Mátai Mária: Egy elfelejtett reformkori magyar tudós. Gegő Elek. 1978. 55 lap 400 Ft

148. Király Péter: A magyarok említése a 811. évi események óbolgár leírásában. 1977. 59 lap 500 Ft

149. Rácz Endre: Az egyeztetés főbb kérdései a magyar nyelvben. 1977. 45 lap 400 Ft

150. Szathmári István: Bárczi Géza és a magyar nyelvtudomány. 1978. 34 lap 400 Ft

152. Raisz Rózsa: Tudományos tevékenységi formák a Magyar Nyelvtudományi Társaság 1904-től 1945-ig terjedő működésében. 1979. 56 + 15 lap melléklet 400 Ft

153. Mészáros György: A magyarországi szinto cigányok. 1980. 45 lap 400 Ft

155. Papp Ferenc: Lomonoszov, Kalmár György és a csúdok. 1980. 12 lap 400 Ft

157. 75 éves a Magyar Nyelvtudományi Társaság. 1980. 45 lap 400 Ft

161. Emlékezés Mészöly Gedeonra. 1981. 77 lap 400 Ft

162. Deme László: Közigazgatásunk nyelve. 1982. 51 lap 500 Ft

163. Szabó József: Nyelvjárási szöveggyűjtemény Nagykónyiból. 1982. 170 lap 800 Ft

164. Kiss Jenő: Fejezetek a mihályi nyelvjárás mondattanából. 1982. 93 lap 800 Ft

165. Lotz János: Az igék alakja a Jókai-kódexben. 1982. 36 lap 400 Ft

167. Schlachter, Wolfgang - Pusztay János: Morpho-semantische Untersuchung des ungarischen Verbalpräfixes el-. 1983. 393 lap 1000 Ft

168. Rácz Sándor: Földeák és környéke tájszótára. 1984. 145 lap 1500 Ft

169. Balogh Lajos - Ördög Ferenc szerk.: Komárom megye földrajzi nevei. 1985. 494 lap 2500 Ft

172. Tanulmányok a magyarság honfoglalás előtti történetéből. 1985. 76 lap 1000 Ft

173. Körmendi Géza: Komárom megye helységneveinek rendszere. 1986. 64 lap 500 Ft

176. Tóth Imre: Ipoly menti palóc tájszótár. 1987. 290 lap 2000 Ft

177. Pusztay János: Analóg vonások az uráli és paleoszibériai nyelvek névszói rendszerében. 1987. 114 lap 600 Ft

179. Vértes O. András: Érzelmi világunk és a nyelv történeti változásának kölcsönhatása. 1987. 46 lap 500 Ft

180. Gálffy Mózes: Székelyföldi tájszók. 1987. 46 lap 400 Ft

181. Pelle Béláné szerk.: Heves megye földrajzi nevei IV. A gyöngyösi járás. Hatvan és környéke. Eger. 1988. 459 lap 2500 Ft

182. Guttmann Miklós - Köbölkuti Katalin: Hangutánzó igék vasi és muravidéki atlasza. 1987. 231 lap 1500 Ft

184. Ördög Ferenc szerk.: Népnyelvkutatás és iskola. 1988. 42 lap 500 Ft

185. Sylvester János latin magyar nyelvtana. Ford. C. Vladár Zsuzsa. 1989. 89 lap 1500 Ft

187. Mátai Mária: Igekötőrendszerünk történetéből. 1989. 44 lap 500 Ft

188. Benkő Loránd: A csángók eredete és települése a nyelvtudomány szemszögéből. 1990. 40 lap 600 Ft

190. Kiss Jenő: A mihályi nyelvjárás változásai 1889 és 1989 között. 1990. 91 lap 1000 Ft

192. Balogh Lajos - Ördög Ferenc szerk.: Veszprém megye földrajzi nevei III. Az ajkai járás. 1991. 421 lap 2500 Ft

193. Gálffy Mózes - Márton Gyula - Szabó T. Attila szerk.: A moldvai csángó nyelvjárás atlasza. I-II. 1991. 608 lap 4000 Ft

194. Balogh Lajos - Ördög Ferenc - Varga Mária szerk.: Veszprém megye földrajzi nevei IV. A veszprémi járás. 2000. 750 lap 3500 Ft

199. Régi magyar Georgica-fordítás. Közzéteszi: Borzsák István - Kecskeméti Gábor. 1993. 159 lap 800 Ft

201. A lexikológia és lexikográfia elmélete és módszertana. A magyar nyelvészek VI. nemzetközi kongresszusának bevezető előadásai. Eger. 1994. 41 lap 600 Ft

206. Hollós Attila: Az orosz szókincs magyar elemei. 1996. 115 lap 1500 Ft

212. V. Raisz Rózsa - H. Varga Gyula szerk.: Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában I-II. 1999. 738 lap 3500 Ft

213. Pusztay János szerk.: Balázs János emlékülés. 2000. 73 lap 800 Ft

214. Zilahi Lajos: Püspökladányi tájszótár. 2004. 129 lap 1200 Ft

216. Raisz Rózsa - Zimányi Árpád szerk.: Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. XIV. Anyanyelv-oktatási napok. Eger, 2001. július 2-12. V. 2002. 365 lap 2000 Ft

217. Benkő Loránd: Nyárádmente földrajzi nevei. 2001. 60 lap 700 Ft

219. B. Gergely Piroska: A felekezetek hatása az erdélyi keresztnévhasználatra a reformáció és ellenreformáció korában. 2003. 1000 Ft

224. Vörös Ferenc szerk.: Regionális dialektusok, kisebbségi nyelvhasználat. 2005. 163 lap 1500 Ft

225. Vörös Ferenc szerk.: Vallanak a neveink múltról és jelenről. Magyar névtani kutatások Szlovákiában. Névtani konferencia Nyitrán 2005. jún. 2-4.. 2006.1500 Ft

226. Antalné Szabó Ágnes: A tanári beszéd empirikus kutatások tükrében. 2006. 116 lap 2000 Ft

226. PERESZLÉNYI PÁL: A magyar nyelv grammatikája. Grammatica Lingvae Ungaricae. Ford.: C. Vladár Zsuzsa. 2006. 430 lap 2000 Ft

227. Varga Józsefné Horváth Mária: 18-19. századi személynevek a Rábaközből. 2007. 290 lap 2000 Ft

228. Zelliger Erzsébet szerk.: Nyelv, területiség, társadalom. A 14. élőnyelvi konferencia (Bük, 2006. október 9-11.) előadásai. 2007. 460 lap 2000 Ft

228. KOMÁROMI CSIPKÉS GYÖRGY: A magyar nyelv magyarázata. Hungaria Illustrata. Ford.: C. Vladár Zsuzsa. 2008. 288 lap 2000 Ft

232. Kövesdi Pál: A magyar nyelv alapjai. Elementa Linguae Hungaricae. Ford.: C. Vladár Zsuzsa. 2010. 120 lap 1500 Ft

A Társaságnál kapható egyéb kiadványok

A Magyar Nyelv egyes régi példányai (1914-től).

A romániai magyar nyelvjárások atlasza. I-XI. kötet. Az anyagot gyűjtötte és a kéziratot összeállította: Murádin László. Szerk. Juhász Dezső. Bp., 1995-2010. Kötetenként 4000 Ft (Társasági tagoknak 3000 Ft.)

Balassa Iván: Szabó T. Attila (1906-1987) Erdély nagy nyelvtudósa. Bp., 1996. 160 lap 1000 Ft

Kiss Gábor - Pusztai Ferenc: Új szavak, új jelentések 1997-ből. Bp., 1999. 182 lap 2000 Ft

Magyar helyesírás és szóragasztás főbb szabályai. (hasonmás kiadás) 1982. 40 lap 600 Ft

Balogh Elemér: Göcsei szólások. Zalai Gyűjtemény 38. 1995. 212 lap 1000 Ft

Farkas Tamás - F. Láncz Éva: Régi magyar családnevek névvégmutató szótára. XIV-XVII. század Bp., 2009. 192 lap 1200 Ft

Nyelvjárási hangfelvételtárak

Magyar Nyelvjárási Hangfelvételtár. Szövegek a magyar nyelvterületről - nyelvjárási régiók szerint. 1. Válogatta Fodor Katalin és Juhász Dezső. Audio-CD. Bp., 2001. 3000 Ft, társasági tagoknak 2500 Ft.

Magyar Nyelvjárási Hangfelvételtár. Szövegek a magyar nyelvterületről - nyelvjárási régiók szerint. 1. Válogatta Fodor Katalin és Juhász Dezső. Multimédiás CD-ROM. Bp., 2002. 4000 Ft, társasági tagoknak 3500 Ft.

Köszöntő kötetek

Ember és nyelv. Tanulmánykötet Keszler Borbála tiszteletére. Szerk. Kugler Nóra és Lengyel Klára. Bp., 1999. 2000 Ft.

Köszöntő Fodor István 80. születésnapjára. Szerk. Hajdú Mihály. Bp., 2000. 600 Ft.

Köszöntő Janitsek Jenő 80. születésnapjára. Szerk. Hajdú Mihály. Bp., 2000. 600 Ft.

Helynévgyűjtések

Baranya megye földrajzi nevei I. Szerk. Pesti János. 1982. 1055 lap

Baranya megye földrajzi nevei II. Szerk. Pesti János. 1982. 1280 lap

Győr-Moson-Sopron megye földrajzi nevei. I. A kapuvári járás. Közzétette Hegedűs Attila. Szerk. Balogh Lajos és Ördög Ferenc. Győr, 1998. 1500 Ft.

Szabó T. Attila erdélyi történeti helynévgyűjtése

1. Alsófehér megye. Közzéteszi Hajdú Mihály és Janitsek Jenő. Bp., 2001. 1000 Ft.

2. Háromszék. Közzéteszi Hajdú Mihály és Slíz Mariann. Bp., 2001. 1000 Ft.

3. Szilágy megye. Közzéteszi Hajdú Mihály és Sebestyén Zsolt. Bp., 2002. 1000 Ft.

4. Kisküküllő és Nagyküküllő megye. Közzéteszi Hajdú Mihály és Sebestyén Zsolt. Bp., 2003. 1000 Ft.

5. Torda-Aranyos megye. Közzéteszi Hajdú Mihály, Buboly Magdolna, Sebestyén Zsolt. 2004. 1000 Ft.

6. Udvarhelyszék. Közzéteszi Hajdú Mihály és Bárth M. János. 2005. 1000 Ft.

7. Maros-Torda megye. Közzéteszi Hajdú Mihály és Só­falvi Krisztina. 2005. 2000 Ft.

8. Csík-, Gyergyó- és Kászonszék. Közzéteszi Hajdú Mihály, Makay Emese és Slíz Mariann. 2006. 1000 Ft.

9. Szolnok-Doboka megye. Közzéteszi Hajdú Mihály, és Makay Emese. 2008. 2000 Ft.

10. Kolozs megye. Közzéteszi Hajdú Mihály, Bárth M. János és N. Fodor János. 2009. 2000 Ft.Ugrás a lap tetejére
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A., Ímél: tarsasag@mnyt.hu
Honlapfelelős: N. Fodor János